Abu Muh al-MAqdisi
Ghuluw Fit Takfier
(Berlebih-Lebihan Dalam Pengkafiran/seri ke-1 sampai seri ke-15)Seri ke 1 Muqadimmah Al Ghuluw Fit Takfier – 2

Seri ke 2 Tidak Membedakan Antara Takfier Muthlaq Dengan Takfier Mu’ayyan atauAntara Kufur Nau’ dengan Kufrul ‘Ain.

Seri ke 3 Takfier Berdasarkan Kaidah “Hukum Asal Pada Manusia Adalah Kafier“ Karena Negeri Ini Adalah Negeri Kafir

Seri ke 4 Tidak Membolehkan Shalat Bermakmum Di Belakang Muslim Yang Tidak Diketahui Keadaannya Hingga Diketahui Aqidahnya

Seri ke 5 Takfier Karena Sekedar Memuji Orang-Orang Kafier Atau Mendo’akan Sebagian Mereka Tanpa Rincian

Seri ke 6 Mengkafirkan Orang Yang Tidak Membai’at Imam Tertentu

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 7 Pembatasan Firqah Najiyah Hanya Pada Kumpulan, Atau Jam’ah, Atau Partai Atau Kelompok Tertentu Di Antara Umum Kaum Muslimin

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 8 Takfir dengan nash yang muhtamal dilalahnya lagi tidak qathi’y dalam takfir

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 9 Takfier Dengan Ucapan-Ucapan Atau Perbuatan-Perbuatan Yang Ihtimal Dilalahnya Tanpa Memandang Maksud Orang Yang Mengucapkannya Atau Yang Melakukannya

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 10 Tidak Membedakan Antara Syi’ar-Syi’ar Kekafiran Dan Sebab-Sebabnya Yang NampakJelas Dengan yang belum cukup jelas untuk takfir

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 11 Takfier Dengan Syubhat dan Praduga Tanpa Tatsabbut Dan Tidak Memperhatikan Jalur Pembuktian Yang Syar’iy Dan Mengharuskan Hukum Kafir Walau Si Tertuduh Mengelak

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 12 Penggunaan Kaidah Siapa Yang tidak Mengkafirkan Orang kafir Maka Dia Kafir Tanpa Ada Rincian

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 13 Takfir Dengan Ma-aal Atau Dengan Lazimul Qaul

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 14 Takfier Orang Yang Mati DiAtas Sesuatu dari Dosa Yang Belum Dia Taubati

Al Ghuluw Fit Takfier Seri ke 15 Tidak Membedakan Dalam Takfier Antara Suatu Yang Tergolong Ashlul Iman Atau Nawaqidl-nya Dengan Suatu Yang Tergolong Al-Imam Al Wajib Atau Al Mustahabb

( 1 )( 2 )( 3 )
Translate ke bahasa :

Home
Copyright ©2010-2013
by
Ghuroba

Polaroid